SIS
Webbkartografi, SIS/TK 570 
NUMMER 7 • 2012
I ett allvarligt läge kan det handla om flera organisationer som tillsammans ska planera en utryckning och behöver samla geodata från flera olika håll.
 
Tydligare webbkartor ger en säkrare värld
Webbkartor måste vara enkla att läsa även om innehållet kommer från flera olika leverantörer. I ett allvarligt läge kan det handla om flera organisationer som tillsammans ska planera en utryckning och behöver samla geodata från flera håll. Nu startar SIS ett arbete med att beskriva hur man kan öka kvaliteten på webbaserade kartor som kommer från olika källor.

För att öka kvaliteten på webbaserade kartor från olika källor börjar nu SIS arbetet med att ta fram rekommendationer. Idag används ofta kartor som samlar geodata från olika leverantörer tillsammans (sampresentation). Då behöver det bli bättre läsbarhet och enklare att tyda informationen. Det kan till exempel handla om symboler och markanvändning som ska visas på kartor som är gemensamma för flera kommuner.
   – Deltagarna i projektet ska ta fram grundläggande kartografiska principer för sampresentation av olika geodatatjänster. Målet är att riktlinjerna ska öka kvaliteten för användarna och förenkla arbetet för företag som tillhandahåller webbaserade geodata, säger Kjell Hjorth på Lantmäteriet som är ordförande i kommittén.

Syftet med standarden är också att öka kunskapen om webbkartografi och ta fram riktlinjer, termer och definitioner som alla intressenter kan använda.
   – Just nu arbetar vi med ett antal olika användarfall, till exempel inom översiktsplanering och krishantering av översvämningsytor, där är det viktigt att snabbt kunna ta fram webbaserad information med hög kvalitet. Vi tar gärna emot fler användarfall och frågeställningar kring detta ämne säger, säger Patrick Lindén projektledare på SIS.

Deltagare i arbetet är Lantmäteriet, Sveriges Geologiska Undersökning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, GISassistans, Carmenta, Eskilstuna stad, Botkyrka kommun, Lunds universitet, Metria och Malmö Stad.

Läs mer om standardiseringsarbetet inom webbkartografi på sis.se

För mer information, kontakta Patrick Lindén, SIS projektledare,
08-555 521 56, patrick.linden@sis.se
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se

ANSVARIG UTGIVARE 
Per Norstedt 
tfn: 08-555 523 23 
per.norstedt@sis.se
KONTAKT
SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök:
Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.